Organisatie

Basisschool Sint Laurentius is een school van de Stichting Primair Onderwijs Condor (SPO Condor). Dat betekent dat bestuur van SPO Condor het bevoegd gezag heeft over onze school. De stichting is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een goed financieel en personeelsbeleid en zorgt voor een goede samenwerking met gemeente en andere instanties. 

Medezeggenschap

In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel van onze school vertegenwoordigd. De MR denkt en praat mee over het beleid op school. Instemming van de MR is nodig bij zaken als onderwijskundige doelstellingen, schoolreglement, schoolplan en zorgplan. De MR geeft advies over zaken als verbouwingen en nieuwbouw, schoolonderhoud en vakantieregelingen. De MR vergadert ongeveer één keer in de maand. De vergaderingen zijn openbaar. 

Daarnaast is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dat is de medezeggenschapsraad van de Stichting Primair Onderwijs Condor. In de GMR zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd vanuit de 10 aangesloten scholen van SPO Condor. Meer informatie over de GMR van SPO Condor vindt u op hun website.
 

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit actieve, betrokken ouders van onze school. Doel van de Ouderraad is het ondersteunen van goed onderwijs. De Ouderraad organiseert bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolreisje, regelt de schoolfotografie en helpt bij verschillende schoolvieringen. De Ouderraad int en beheert de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruikt de Ouderraad onder andere om de school bij een activiteit soms extra financieel te steunen. De Ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Een keer per jaar wordt het financiële verslag van de ouderraad - samengesteld door de penningmeester en een kascommissie - gepubliceerd in de nieuwsbrief.